Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.meblolandia.com, zwany dalej Sklepem.
 2. Sklep prowadzony jest przez firmę DAMECO Damian Siwik przy ul. Marii Konopnickiej 53, 98-405 Galewice. NIP: 9970108553, REGON: 1016764417
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem e-mailowym: biuro@meblolandia.com 

II. ZAKUPY

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest założenie konta i podanie swoich danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności Sklepu.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Przy każdym produkcie znajduje się dokładny opis oraz zdjęcia.
 4. Klient może dokonać zakupu poprzez dodanie produktów do koszyka oraz złożenie zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, oferty oraz regulaminu w każdym czasie.

III. PŁATNOŚCI

 1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówienia w następujący sposób: a) przelewem na konto bankowe Sklepu, b) płatnością kartą płatniczą, c) płatnością za pobraniem.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.
 3. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą, Klient zostanie przekierowany na stronę zewnętrznego systemu płatności, który obsługuje tę transakcję.
 4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient dokonuje opłaty przy odbiorze przesyłki.
 5. Wszelkie koszty związane z płatnościami ponosi Klient.

IV. DOSTAWA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamówione Towary na wskazany przez Klienta adres.
 2. Koszty dostawy oraz terminy realizacji Zamówienia są określone w Regulaminie oraz podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję odbioru osobistego, Zamówione Towary będą przygotowane do odbioru w siedzibie Sprzedawcy w umówionym terminie.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Towary zostały dostarczone w najszybszym możliwym czasie. Jednakże, czas dostawy może ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 5. W razie wykrycia przez Klienta uszkodzeń opakowań z Towarami, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności kuriera.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Sprzedawcą w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie woli, zawierające informację o odstąpieniu od Umowy oraz numer zamówienia.
 3. Towar, od którego Klient chce odstąpić, powinien być odesłany w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania, wraz z kompletem dokumentów oraz dowodem zakupu.
 4. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 5. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na odstąpienie od Umowy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Towaru po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu.

VI. REKLAMACJE

 1. Towary sprzedawane przez Sklep objęte są gwarancją producenta.
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu uzgodnienia sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Klient zobowiązany jest przedstawienia dowodu zakupu oraz dokładnego opisu wady produktu.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, bez dodatkowych kosztów dla Kupującego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie internetowej Sklepu z zachowaniem terminów wymaganych przepisami prawa.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przez Klientów przed tą zmianą będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 5. Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 6. Klient może składać reklamacje dotyczące działania Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@meblolandia.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
 7. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym skorzystać z mediacji lub arbitrażu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Wszelkie pytania, sugestie lub zastrzeżenia dotyczące działania Sklepu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@meblolandia.com lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu.

Regulamin przyjęty przez Sklep www.meblolandia.com z siedzibą w Galewice w dniu 1 stycznia 2023 roku.

X